Algemene voorwaarden & klachtenprocedure

Voorwaarden voor de zakelijke opdrachtnemers:

voor Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen zie artikel 13

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Kjenning over deelname aan trainingen/cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze algemene voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen Kjenning en de inschrijver tot stand komt, tenzij Kjenning vóór de inschrijving heeft bevestigd met deze afwijking akkoord te gaan.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst tussen Kjenning en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever zich via de website inschrijft. De opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord met de Algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 werkdagen voor de opdrachtgever. Tenzij de training dan reeds is aangevangen geldt de navolgende annuleringsregeling. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

  • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus brengt Kjenning geen kosten in rekening.
  • Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang van de cursus brengt Kjenning de opdrachtgever 50% van het cursusgeld in rekening.
  • Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
  • Als de deelnemer na aanvang van de cursus deelname beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Inhalen van een niet-gevolgd onderdeel is niet mogelijk.

Artikel 4 – Annulering door Kjenning

Kjenning heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig cursisten aanmelden. Bij annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze cursus. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 5 – Vervanging

De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits de vervanging aan Kjenning wordt meegedeeld vóór aanvang van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is helaas niet mogelijk.

Artikel 6 – Toelaten aan opleiding

Kjenning behoudt het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot de opleiding, als naar het oordeel van Kjenning de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de opleiding.

Artikel 7 – Prijzen

Prijzen genoemd op onze internetsite zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 8 – Annulering van incompanytrajecten

Voor incompanytrajecten brengt Kjenning bij annulering tot zes weken voor de startdatum 30% van de opdracht in rekening. Bij annulering tussen zes en twee weken wordt 50% in rekening gebracht en binnen twee weken is dit 100%. Alleen om dringende redenen kan een training worden verplaatst waarbij eventuele extra kosten worden doorbelast. Indien een incompanytraject als open aanbod bij een klant wordt ingepland en daarmee afhankelijk is van aanmeldingen, geldt dat deze kosteloos kan worden geannuleerd tot zes weken voor de startdatum. Hierna gelden termijnen zoals vermeld in dit artikel.

Artikel 9 – Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum (deze staat vermeld op de factuur). Kjenning zal creditfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 10 – Incassokosten

Wordt niet op tijd betaald, dan staat het Kjenning vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 11 – Documentatie, auteursrecht, eigendomsrecht en privacy

Bij opleidingen kan gebruikt gemaakt worden van documentatie in de vorm van hand-outs en/of aanvullende documentatie. Indien bij open opleidingen documentatie wordt gebruikt, zijn de kosten hiervan onderdeel van de cursusprijs. Van het door Kjenning verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kjenning. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Kjenning, haar medewerkers en docenten zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn. Omtrent ons privacybeleid, de bescherming en verwerking van (uw) persoonsgegevens vindt u nadere informatie in onze privacy policy.

Artikel 12 - Niet tevreden over Kjenning?

Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. De directie van Kjenning zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Mochten directie en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Klachten worden geregistreerd bij Kjenning en gedurende een periode van 2 jaar bewaard. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht zakelijke markt

Op iedere overeenkomst tussen Kjenning bv en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Daarnaast is Kjenning aangesloten bij de branchevereniging NRTO en hanteert Kjenning de gedragscode van het NRTO.

Artikel 14 – Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Op iedere overeenkomst tussen Kjenning bv en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Voor consumenten hanteert Kjenning de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze voorwaarden zijn leidend en van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kjenning en de consument met betrekking tot de educatieve dienst.